DE VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

1. VRIJ BEZOEK VAN ONZE SITES

Het staat U vrij om onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.
Verkiest U toch om ons Uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

2. BEGRIP “VERWERKEN”

Onder “verwerken” verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

3. BEGRIP ” VERTROUWELIJKHEID ”

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999).
Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die U aanbelangt, zoals adres, email, telefoon en faxnummer verwerkt worden zonder dat U uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben (infra 5. Uw toelating tot verwerking)) of zonder dat U het doel van deze verwerking kent (infra 4. Het doel van de verwerking)

4. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten. voor het uitvoeren van marktstudies. voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen. om u te informeren over nieuwe diensten en producten die uitgaan van GLOBAL FAIRS NV en haar partners. voor de verwezenlijking van informatie – of promotiecampagnes over de producten en diensten van GLOBAL FAIRS NV en haar partners.

5. UW TOELATING TOT VERWERKEN

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan GLOBAL FAIRS NV geeft U ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden (zie 4. “het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens”)

6. COOKIES

Wij maken geen gebruik van Cookies. Een “cookie” is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC.

7. UW RECHTEN

7.1. Uw Informatierecht
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is GLOBAL FAIRS NV, Klein Heidestraat 47 in 3370 Boutersem ( 016-73.45.51), waar U met uw vragen terecht kan. Voor meer algemene informatie kan U ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie

7.2. Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren
De klant die zijn identiteit bewijst (copie identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij GLOBAL FAIRS NV, Klein Heidestraat 47 in 3370 Boutersem ( 016-73.45.51) de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Desgevallend kan hij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw gegevens worden U meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag.
In geval van wijziging van de administratieve gegevens van de klant, zal deze GLOBAL FAIRS NV hier van op de hoogte brengen binnen de maand van de wijziging.

8. MELDING VAN SCHENDINGEN VAN UW PRIVACY

Indien U meent dat een GLOBAL FAIRS NV site een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om GLOBAL FAIRS NV daarvan per electronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: abuse@global-fairs.com. Wij zullen al onze commerciële mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

9. KINDEREN

Kinderen mogen geen persoonlijke informatie, noch bestellingen doorgeven aan websites van GLOBAL FAIRS NV zonder de toestemming van een ouder of voogd. GLOBAL FAIRS NV spoort alle ouders of voogden aan hun kinderen te leren hoe ze veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van hun persoonlijke informatie wanneer ze op het Internet surfen. GLOBAL FAIRS NV zal niet bewust gebruik maken van persoonlijke informatie die werd verzameld via kinderen – ongeacht het doel, inclusief bekendmaking aan derden.

10. VEILIGHEID

GLOBAL FAIRS NV neemt de nodige voorzorgen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en streeft ernaar ze accuraat bij te houden. We beschermen uw persoonlijke informatie zorgvuldig tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, niet-toegelaten toegang of niet-toegelaten bekendmaking.

11. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website van GLOBAL FAIRS NV bevat links naar andere websites. GLOBAL FAIRS NV is niet verantwoordelijk voor de praktijken inzake de persoonlijke levenssfeer of de inhoud van andere websites.