ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Door u toegang te verschaffen tot www.global-fairs.com, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Alle producten die door ons aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief Duitse BTW.

Global Fairs BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website of in onze folders tot uitputting van voorraad. Global Fairs BVBA doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.

Global Fairs BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Overeenkomst tussen u en Global Fairs BVBA

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Global Fairs BVBA wanneer Global Fairs BVBA de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer Global Fairs BVBA uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt.

Global Fairs BVBA kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen de 7 werkdagen

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet ( info(at)global-fairs.com ) De goederen dienen te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (uiterlijk 7 dagen na het einde van de desbetreffende beurs).

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst (uiterlijk 7 dagen na het einde van de desbetreffende beurs). Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel.

Global Fairs BVBA kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Levering van uw product

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Het risico van beschadiging en/of verlies valt slechts ten laste van Global Fairs BVBA tot aan de verzending naar de klant.

Betaling

De goederen zijn, indien niet anders overééngekomen, contant en op voorhand betaalbaar, op de exploitatiezetel van Global Fairs BVBA, zonder afkorting. Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 15% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 35 eur, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Global Fairs BVBA kan niet waarborgen dat www.global-fairs.com ononderbroken of foutloos zal functioneren. Global Fairs BVBA geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van www.global-fairs.com noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via www.global-fairs.com. Deze site wordt door Global Fairs BVBA ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis. Global Fairs BVBA legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Global Fairs BVBA elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Global Fairs BVBA zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zullen bevoegd zijn.