Privacy verklaring van Global Fairs BV (A) en Global Fairs Nederland (B)

A. Global Fairs BV

vervolgens “Global Fairs” genoemd

 1. Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op Global Fairs BV.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Global Fairs verwerkt persoonlijke gegevens van werknemers, partners, klanten en leveranciers met het doel zaken te doen en aan wettelijke en contractuele vereisten te voldoen.

2.1 Verzameling van klantgegevens

Tijdens de aankoop van een toegangskaart in de online-shop, verzamelen en verwerken wij – afhankelijk van het product – voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, om het boeking- en betalingsproces uit te voeren.

2.2 Recruitment

De contactgegevens en aanvraagdocumenten die in de loop van een aanvraag worden ingediend, worden door ons elektronisch verwerkt om geschikte kandidaten voor een openstaande vacature te selecteren. In geval van annulering worden de aanvraagdocumenten alleen bewaard als u daarmee instemt.

2.3 Logement Services

De gegevens die worden verstrekt in de loop van een aanvraag voor een accommodatie worden doorgestuurd naar de accommodatieverschaffers met het doel accommodatie te regelen.

2.4 Nieuwsbrief

Wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van informatie, zullen wij de door u verstrekte informatie, zoals uw aanhef, voornaam, achternaam en e-mailadres, gebruiken om u regelmatig op de hoogte te houden van onze beurzen. Als u de informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u er op elk moment bezwaar tegen maken. U kunt dit doen door de link voor afmelding in elke e-mail te gebruiken of door rechtstreeks contact op te nemen met gdpr@global-fairs.com.

 1. Beginselen van de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op strikte principes die de bescherming en veiligheid van de gegevens en de rechten van de betrokkenen als de hoogste activa beschouwen. De gegevens worden verzameld en verwerkt voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. De verwerking van de gegevens vindt niet plaats op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

3.1 Dataminimalisatie

Alleen die gegevens worden verzameld en verwerkt die absoluut noodzakelijk zijn voor de aangegeven doeleinden. Als het mogelijk is het doel te bereiken en de inspanning redelijk is, worden alleen anonieme gegevens verwerkt.

3.2 Bewaringslimiet en verwijdering

Persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor het oorspronkelijk werd verzameld, vervalt en juridische bewaartermijnen niet voorkomen dat ze worden verwijderd.

3.3 Gegevensbeveiliging

Persoonlijke gegevens zijn onderhevig aan gegevensgeheim. De gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld en worden beschermd door passende organisatorische en technische maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, onwettige manipulatie of openbaarmaking evenals verlies en vernietiging.

3.4 Feitelijke correctheid

Persoonlijke gegevens zijn correct, volledig en up-to-date. Passende maatregelen worden genomen om verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.

 1. Verplichting tot geheimhouding

Alle werknemers van Global Fairs en de werknemers van eventuele onderaannemers zijn contractueel gebonden aan geheimhouding en worden regelmatig geadviseerd en getraind in het veilig omgaan met persoonlijke en andere kritieke gegevens.

 1. Gegevensbeveiliging

Het beschermen van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens is een essentiële taak van Global Fairs. Dit geldt evenzeer voor handelsgeheimen, klantgegevens, persoonlijke gegevens en andere kritische informatie. Voor dit doel worden technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen volgens de nieuwste stand van de techniek en internationaal erkende beste werkwijzen evenals veiligheidsnormen vastgesteld en voortdurend verbeterd.

 1. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Global Fairs is niet verplicht om een ​​functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen, we verwijzen in dit verband naar artikel 37, lid 1 van de EU GDPR. Uiteraard is Global Fairs zich bewust van zijn verantwoordelijkheden in de omgang met persoonsgegevens en neemt het in zoverre alle noodzakelijke maatregelen en voorschriften om hieraan recht te doen. Global Fairs heeft zichzelf de taak gesteld om de gevestigde gegevensbeschermingsmaatregelen voortdurend te implementeren, te herzien en te verbeteren.

 1. Rechten van de betrokken personen

Elke betrokkene wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door Global Fairs heeft de mogelijkheid om op elk moment zijn eigen rechten in te roepen en te doen gelden. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u altijd schriftelijk per e-mail contact opnemen met gdpr@global-fairs.com.

7.1 Informatie

Getroffen partijen kunnen op elk moment informatie vragen over welke persoonlijke gegevens over hen worden verwerkt en welke doeleinden deze verwerking dient.

7.2 Rechtzetting

Getroffen partijen hebben het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende hen te eisen.

7.3 Beperking

Getroffen personen hebben het recht om de verwerking te beperken als de juistheid van de gegevens die op hen betrekking hebben, wordt betwist, de verwerking onwettig is, de gegevens niet meer nodig zijn voor verwerking of de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

7.4 Herroeping

Betrokken personen hebben het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

7.5 Overdraagbaarheid

Getroffen personen hebben het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die zij hebben verstrekt aan Global Fairs te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om de overdracht van deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen, indien dit technisch mogelijk is.

De overdraagbaarheid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde procedures.

7.6 Schrapping – recht om te worden vergeten

De betrokkene heeft het recht om onmiddellijke verwijdering van de persoonsgegevens die hem betreffen te eisen als de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens ontbreekt of wordt weggelaten, de gegevensverwerking wordt geobjectiveerd, de gegevensverwerking onwettig is en geen wettelijke bewaartermijnen schrapping onmogelijk maken.
Gegevensbeveiliging heeft ook een hoge prioriteit wat betreft de rechten van de slachtoffers, en daarom is de bewering van rechten van betrokkenen alleen mogelijk na een duidelijke identificatie van de betrokkene.
U hebt ook het recht om te allen tijde bij de autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen.

 1. Gegevensoverdracht

Persoonsgegevens worden alleen verzonden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en op wettige basis en met de grootste vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging. Global Fairs maakt gebruik van verschillende processors. Alle processors zijn contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming door middel van een overeenkomst voor contract-processor.

 1. Continue controle en verbetering

De continue verbetering van kwaliteit en processen is erg belangrijk voor Global Fairs. De naleving van het gegevensbeschermingsbeleid, de toepasselijke wetgeving en de effectiviteit van gegevensbeschermingsmaatregelen  wordt voortdurend gemeten en verbeterd om de best mogelijke gegevensbeschermingspraktijken te waarborgen.

B. Global Fairs Nederland

Global Fairs Nederland, gevestigd aan Westeinde 18 B te Oud-Alblas, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Onze gegevens:

Global Fairs Nederland
Westeinde 18B
2969 BL Oud-Alblas
www.global-fairs.com
0184 – 69 30 50

KvK: 271 718 13

Victor Koppelaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Global Fairs Nederland. Hij is te bereiken via vkoppelaar@global-fairs.com

2. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Global Fairs Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon (voor- en achternaam)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via vkoppelaar@global-fairs.com dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Global Fairs Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of postmailing
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze diensten te kunnen leveren

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Global Fairs Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van uw persoonsgegevens van vijf jaar na de laatste schriftelijke correspondentie, dan wel persoonlijke contactmoment.

6. Delen van persoonsgegevens met derden:

Global Fairs Nederland verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Global Fairs Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vkoppelaar@global-fairs.com  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Global Fairs Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vkoppelaar@global-fairs.com